OTO là gì? Nghĩa của từ oto

OTO là gì?

OTO“Ordo Templi Orientis” trong tiếng Anh.

OTO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OTO“Ordo Templi Orientis”.

Ordo Templi Orientis: Ordo Templi Orientis.
tiếng Latinh, "Order of the Temple of the East", tức là Order of Oriental Templar.

Giải thích ý nghĩa của OTO

OTO có nghĩa “Ordo Templi Orientis”, dịch sang tiếng Việt là “Ordo Templi Orientis”.