OTOH là gì? Nghĩa của từ otoh

OTOH là gì?

OTOH“On The Other Hand” trong tiếng Anh.

OTOH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OTOH“On The Other Hand”.

On The Other Hand: Mặt khác.

Giải thích ý nghĩa của OTOH

OTOH có nghĩa “On The Other Hand”, dịch sang tiếng Việt là “Mặt khác”.