OTSBH là gì? Nghĩa của từ otsbh

OTSBH là gì?

OTSBH“Over The Shoulder Boulder Holder” trong tiếng Anh.

OTSBH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OTSBH“Over The Shoulder Boulder Holder”.

Over The Shoulder Boulder Holder: Người giữ tảng đá trên vai.

Giải thích ý nghĩa của OTSBH

OTSBH có nghĩa “Over The Shoulder Boulder Holder”, dịch sang tiếng Việt là “Người giữ tảng đá trên vai”.