OTYRL là gì? Nghĩa của từ otyrl

OTYRL là gì?

OTYRL“Over To You Red Leader” trong tiếng Anh.

OTYRL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OTYRL“Over To You Red Leader”.

Over To You Red Leader: Over To You Red Leader.

Giải thích ý nghĩa của OTYRL

OTYRL có nghĩa “Over To You Red Leader”, dịch sang tiếng Việt là “Over To You Red Leader”.