OU là gì? Nghĩa của từ ou

OU là gì?

OU“University of Oklahoma” trong tiếng Anh.

OU là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OU“University of Oklahoma”.

University of Oklahoma: Đại học Oklahoma.

Giải thích ý nghĩa của OU

OU có nghĩa “University of Oklahoma”, dịch sang tiếng Việt là “Đại học Oklahoma”.