OVE là gì? Nghĩa của từ ove

OVE là gì?

OVE“Ohio Versus Everything” trong tiếng Anh.

OVE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OVE“Ohio Versus Everything”.

Ohio Versus Everything: Ohio so với mọi thứ.

Một số kiểu OVE viết tắt khác:

Ogmore Valleys Extension: Phần mở rộng Thung lũng Ogmore.

Orator Verbis Electris: Nhà hùng biện Verbis Electris.

Giải thích ý nghĩa của OVE

OVE có nghĩa “Ohio Versus Everything”, dịch sang tiếng Việt là “Ohio so với mọi thứ”.