OXM là gì? Nghĩa của từ oxm

OXM là gì?

OXM“Official Xbox Magazine” trong tiếng Anh.

OXM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OXM“Official Xbox Magazine”.

Official Xbox Magazine: Tạp chí Xbox chính thức.

Giải thích ý nghĩa của OXM

OXM có nghĩa “Official Xbox Magazine”, dịch sang tiếng Việt là “Tạp chí Xbox chính thức”.