P3I là gì? Nghĩa của từ p3i

P3I là gì?

P3I“PrePlanned Product Improvement” trong tiếng Anh.

P3I là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng P3I“PrePlanned Product Improvement”.

PrePlanned Product Improvement: Cải tiến sản phẩm được lập kế hoạch trước.

Giải thích ý nghĩa của P3I

P3I có nghĩa “PrePlanned Product Improvement”, dịch sang tiếng Việt là “Cải tiến sản phẩm được lập kế hoạch trước”.