PABX là gì? Nghĩa của từ pabx

PABX là gì?

PABX“Private Automated Branch eXchange” trong tiếng Anh.

PABX là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PABX“Private Automated Branch eXchange”.

Private Automated Branch eXchange: Chi nhánh tự động tư nhân eXchange.
hệ thống điện thoại công ty.

Giải thích ý nghĩa của PABX

PABX có nghĩa “Private Automated Branch eXchange”, dịch sang tiếng Việt là “Chi nhánh tự động tư nhân eXchange”.