PADD là gì? Nghĩa của từ padd

PADD là gì?

PADD“Personal Access Display Device” trong tiếng Anh.

PADD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PADD“Personal Access Display Device”.

Personal Access Display Device: Thiết bị hiển thị quyền truy cập cá nhân.

Một số kiểu PADD viết tắt khác:

Petroleum Administration for Defense Districts: Cơ quan quản lý dầu khí cho các khu vực phòng thủ.
được sử dụng để thu thập dữ liệu trong ngành dầu khí Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của PADD

PADD có nghĩa “Personal Access Display Device”, dịch sang tiếng Việt là “Thiết bị hiển thị quyền truy cập cá nhân”.