PADI là gì? Nghĩa của từ padi

PADI là gì?

PADI“Professional Association of Diving Instructors” trong tiếng Anh.

PADI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PADI“Professional Association of Diving Instructors”.

Professional Association of Diving Instructors: Hiệp hội chuyên nghiệp hướng dẫn viên lặn.

Giải thích ý nghĩa của PADI

PADI có nghĩa “Professional Association of Diving Instructors”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội chuyên nghiệp hướng dẫn viên lặn”.