PAEK là gì? Nghĩa của từ paek

PAEK là gì?

PAEK“PolyArylEtherKetone” trong tiếng Anh.

PAEK là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PAEK“PolyArylEtherKetone”.

PolyArylEtherKetone: PolyArylEtherKetone.

Giải thích ý nghĩa của PAEK

PAEK có nghĩa “PolyArylEtherKetone”, dịch sang tiếng Việt là “PolyArylEtherKetone”.