PAK là gì? Nghĩa của từ pak

PAK là gì?

PAK“Pakistan” trong tiếng Anh.

PAK là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PAK“Pakistan”.

Pakistan: Pakistan.
ISO 3166 trigram.

Giải thích ý nghĩa của PAK

PAK có nghĩa “Pakistan”, dịch sang tiếng Việt là “Pakistan”.