PAMELA là gì? Nghĩa của từ pamela

PAMELA là gì?

PAMELA“Payload for Antimatter Matter Exploration and Light-nuclei Astrophysics” trong tiếng Anh.

PAMELA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PAMELA“Payload for Antimatter Matter Exploration and Light-nuclei Astrophysics”.

Payload for Antimatter Matter Exploration and Light-nuclei Astrophysics: Tải trọng cho Khám phá Vật chất Phản vật chất và Vật lý Thiên văn Hạt nhân Ánh sáng.

Một số kiểu PAMELA viết tắt khác:

Pedestrian Accessibility and Movement Environment Laboratory: Phòng thí nghiệm Môi trường Di chuyển và Tiếp cận Người đi bộ.

Giải thích ý nghĩa của PAMELA

PAMELA có nghĩa “Payload for Antimatter Matter Exploration and Light-nuclei Astrophysics”, dịch sang tiếng Việt là “Tải trọng cho Khám phá Vật chất Phản vật chất và Vật lý Thiên văn Hạt nhân Ánh sáng”.