PANS là gì? Nghĩa của từ pans

PANS là gì?

PANS“Pretty Advanced Network Services” trong tiếng Anh.

PANS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PANS“Pretty Advanced Network Services”.

Pretty Advanced Network Services: Dịch vụ mạng khá nâng cao.

Giải thích ý nghĩa của PANS

PANS có nghĩa “Pretty Advanced Network Services”, dịch sang tiếng Việt là “Dịch vụ mạng khá nâng cao”.