PARC là gì? Nghĩa của từ parc

PARC là gì?

PARC“Palo Alto Research Center” trong tiếng Anh.

PARC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PARC“Palo Alto Research Center”.

Palo Alto Research Center: Trung tâm nghiên cứu Palo Alto.

Giải thích ý nghĩa của PARC

PARC có nghĩa “Palo Alto Research Center”, dịch sang tiếng Việt là “Trung tâm nghiên cứu Palo Alto”.