PATH là gì? Nghĩa của từ path

PATH là gì?

PATH“Port Authority Trans-Hudson” trong tiếng Anh.

PATH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PATH“Port Authority Trans-Hudson”.

Port Authority Trans-Hudson: Cảng vụ Trans-Hudson.

Giải thích ý nghĩa của PATH

PATH có nghĩa “Port Authority Trans-Hudson”, dịch sang tiếng Việt là “Cảng vụ Trans-Hudson”.