PBB là gì? Nghĩa của từ pbb

PBB là gì?

PBB“PolyBrominated Biphenyl” trong tiếng Anh.

PBB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PBB“PolyBrominated Biphenyl”.

PolyBrominated Biphenyl: PolyBrominated Biphenyl.

Giải thích ý nghĩa của PBB

PBB có nghĩa “PolyBrominated Biphenyl”, dịch sang tiếng Việt là “PolyBrominated Biphenyl”.