PBDE là gì? Nghĩa của từ pbde

PBDE là gì?

PBDE“PolyBrominated Diphenyl Ether” trong tiếng Anh.

PBDE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PBDE“PolyBrominated Diphenyl Ether”.

PolyBrominated Diphenyl Ether: PolyBromated Diphenyl Ether.

Giải thích ý nghĩa của PBDE

PBDE có nghĩa “PolyBrominated Diphenyl Ether”, dịch sang tiếng Việt là “PolyBromated Diphenyl Ether”.