PBIS là gì? Nghĩa của từ pbis

PBIS là gì?

PBIS“Positive Behavior Interventions and Supports” trong tiếng Anh.

PBIS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PBIS“Positive Behavior Interventions and Supports”.

Positive Behavior Interventions and Supports: Hỗ trợ và Can thiệp Hành vi Tích cực.

Giải thích ý nghĩa của PBIS

PBIS có nghĩa “Positive Behavior Interventions and Supports”, dịch sang tiếng Việt là “Hỗ trợ và Can thiệp Hành vi Tích cực”.