PBRT là gì? Nghĩa của từ pbrt

PBRT là gì?

PBRT“Physically Based Raytracing” trong tiếng Anh.

PBRT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PBRT“Physically Based Raytracing”.

Physically Based Raytracing: Raytracing dựa trên vật lý.
một hệ thống kết xuất phần mềm mã nguồn mở để tổng hợp hình ảnh chính xác về mặt vật lý.

Giải thích ý nghĩa của PBRT

PBRT có nghĩa “Physically Based Raytracing”, dịch sang tiếng Việt là “Raytracing dựa trên vật lý”.