PBX là gì? Nghĩa của từ pbx

PBX là gì?

PBX“Private Branch eXchange” trong tiếng Anh.

PBX là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PBX“Private Branch eXchange”.

Private Branch eXchange: Chi nhánh tư nhân eXchange.
hệ thống điện thoại công ty.

Giải thích ý nghĩa của PBX

PBX có nghĩa “Private Branch eXchange”, dịch sang tiếng Việt là “Chi nhánh tư nhân eXchange”.