PC là gì? Nghĩa của từ pc

PC là gì?

PC“Personal Computer” trong tiếng Anh.

PC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PC“Personal Computer”.

Personal Computer: Máy tính cá nhân.

Một số kiểu PC viết tắt khác:

Petacoulomb: Petacoulomb.

U.S. Pacific Islands Trust Territory: Lãnh thổ Ủy thác Quần đảo Thái Bình Dương của Hoa Kỳ.
mã ISO 3166, lỗi thời 1986.

Player Character: Nhân vật người chơi.
nhập vai.

Politically Correct / Political Correctness: Chính trị đúng đắn / Chính trị đúng đắn.

Post cibum: Đăng cibum.
tiếng Latinh, "sau bữa ăn".

Picocoulomb: Picocoulomb.
pC.

Giải thích ý nghĩa của PC

PC có nghĩa “Personal Computer”, dịch sang tiếng Việt là “Máy tính cá nhân”.