PCBLTKCN là gì? Nghĩa của từ pcbltkcn

PCBLTKCN là gì?

PCBLTKCN“Phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn” trong tiếng Việt.

PCBLTKCN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PCBLTKCN“Phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn”.

Phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn.

Giải thích ý nghĩa của PCBLTKCN

PCBLTKCN có nghĩa “Phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn” trong tiếng Việt.