PCC là gì? Nghĩa của từ pcc

PCC là gì?

PCC“Phòng công chứng” trong tiếng Việt, “NATO Partnership Coordination Cell” trong tiếng Anh.

PCC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PCC“Phòng công chứng”, “NATO Partnership Coordination Cell”.

Phòng công chứng.

NATO Partnership Coordination Cell: Ban điều phối quan hệ đối tác NATO.

Một số kiểu PCC viết tắt khác:

Posterior Cingulate Cortex: Vỏ não sau.

Pre-Command Course: Khóa học Chỉ huy tiền phương.

Presidents Conference Committee: Chủ tịch Ủy ban Hội nghị.

Giải thích ý nghĩa của PCC

VIỆT NGỮ.

PCC có nghĩa “Phòng công chứng” trong tiếng Việt.

NGOẠI NGỮ.

PCC có nghĩa “NATO Partnership Coordination Cell”, dịch sang tiếng Việt là “Ban điều phối quan hệ đối tác NATO”.