PCCB là gì? Nghĩa của từ pccb

PCCB là gì?

PCCB“Porsche Ceramic Composite Brake” trong tiếng Anh.

PCCB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PCCB“Porsche Ceramic Composite Brake”.

Porsche Ceramic Composite Brake: Phanh gốm tổng hợp của Porsche.

Giải thích ý nghĩa của PCCB

PCCB có nghĩa “Porsche Ceramic Composite Brake”, dịch sang tiếng Việt là “Phanh gốm tổng hợp của Porsche”.