PCGDTHCS là gì? Nghĩa của từ pcgdthcs

PCGDTHCS là gì?

PCGDTHCS“Phổ cập giáo dục trung học cơ sở” trong tiếng Việt.

PCGDTHCS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PCGDTHCS“Phổ cập giáo dục trung học cơ sở”.

Phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

Giải thích ý nghĩa của PCGDTHCS

PCGDTHCS có nghĩa “Phổ cập giáo dục trung học cơ sở” trong tiếng Việt.