PCL là gì? Nghĩa của từ pcl

PCL là gì?

PCL“Passive Coherent Location” trong tiếng Anh.

PCL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PCL“Passive Coherent Location”.

Passive Coherent Location: Vị trí mạch lạc thụ động.

Giải thích ý nghĩa của PCL

PCL có nghĩa “Passive Coherent Location”, dịch sang tiếng Việt là “Vị trí mạch lạc thụ động”.