PCP là gì? Nghĩa của từ pcp

PCP là gì?

PCP“Phencyclidine” trong tiếng Anh.

PCP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PCP“Phencyclidine”.

Phencyclidine: Phencyclidine.

Một số kiểu PCP viết tắt khác:

Pneumocystis jiroveci pneumonia: Viêm phổi do Pneumocystis jiroveci.
trước đây là Pneumocystis carinii.

Probabilistically Checkable Proof: Bằng chứng xác suất có thể kiểm tra.

Giải thích ý nghĩa của PCP

PCP có nghĩa “Phencyclidine”, dịch sang tiếng Việt là “Phencyclidine”.