PCSSD là gì? Nghĩa của từ pcssd

PCSSD là gì?

PCSSD“Pulaski County Special School District” trong tiếng Anh.

PCSSD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PCSSD“Pulaski County Special School District”.

Pulaski County Special School District: Học khu đặc biệt quận Pulaski.

Giải thích ý nghĩa của PCSSD

PCSSD có nghĩa “Pulaski County Special School District”, dịch sang tiếng Việt là “Học khu đặc biệt quận Pulaski”.