PCT là gì? Nghĩa của từ pct

PCT là gì?

PCT“Phó chủ tịch” trong tiếng Việt, “Pacific Crest Trail” trong tiếng Anh.

PCT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PCT“Phó chủ tịch”, “Pacific Crest Trail”.

Phó chủ tịch.

Pacific Crest Trail: Đường mòn Pacific Crest.

Một số kiểu PCT viết tắt khác:

Patent Cooperation Treaty: Hiệp ước Hợp tác Patent.

Giải thích ý nghĩa của PCT

VIỆT NGỮ.

PCT có nghĩa “Phó chủ tịch” trong tiếng Việt.

NGOẠI NGỮ.

PCT có nghĩa “Pacific Crest Trail”, dịch sang tiếng Việt là “Đường mòn Pacific Crest”.