PCTE là gì? Nghĩa của từ pcte

PCTE là gì?

PCTE“Portable Common Tool Environment” trong tiếng Anh.

PCTE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PCTE“Portable Common Tool Environment”.

Portable Common Tool Environment: Môi trường công cụ chung di động.

Một số kiểu PCTE viết tắt khác:

Punjab College of Technical Education: Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật Punjab.

Giải thích ý nghĩa của PCTE

PCTE có nghĩa “Portable Common Tool Environment”, dịch sang tiếng Việt là “Môi trường công cụ chung di động”.