PD là gì? Nghĩa của từ pd

PD là gì?

PD“Product Director” trong tiếng Anh.

PD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PD“Product Director”.

Product Director: Giám đốc sản phẩm.

Một số kiểu PD viết tắt khác:

Police Department: Sở Cảnh sát.

Per diem: Công tác phí.
tiếng Latinh: tính theo ngày.

Point of Departure: Điểm khởi hành.

Postal District: Quận Bưu điện.

Potential Difference: Sự khác biệt Tiềm năng.

Principal Deputy: Hiệu phó.

Privatdozent: Privatdozent.

Public domain: Phạm vi công cộng.

Palladium: Paladi.
Pd.

Giải thích ý nghĩa của PD

PD có nghĩa “Product Director”, dịch sang tiếng Việt là “Giám đốc sản phẩm”.