PDF là gì? Nghĩa của từ pdf

PDF là gì?

PDF“Panama Defense Forces” trong tiếng Anh.

PDF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PDF“Panama Defense Forces”.

Panama Defense Forces: Lực lượng Phòng vệ Panama.
bãi bỏ năm 1990.

Một số kiểu PDF viết tắt khác:

Portable Document Format: Định dạng tài liệu di động.

Principal Direction of Fire: Hướng chính của ngọn lửa.

Giải thích ý nghĩa của PDF

PDF có nghĩa “Panama Defense Forces”, dịch sang tiếng Việt là “Lực lượng Phòng vệ Panama”.