PDT là gì? Nghĩa của từ pdt

PDT là gì?

PDT“Pacific Daylight Time” trong tiếng Anh.

PDT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PDT“Pacific Daylight Time”.

Pacific Daylight Time: Giờ ban ngày Thái Bình Dương.
UTC-7 giờ.

Giải thích ý nghĩa của PDT

PDT có nghĩa “Pacific Daylight Time”, dịch sang tiếng Việt là “Giờ ban ngày Thái Bình Dương”.