PDVSA là gì? Nghĩa của từ pdvsa

PDVSA là gì?

PDVSA“Petróleos de Venezuela, S.A.” trong tiếng Anh.

PDVSA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PDVSA“Petróleos de Venezuela, S.A.”.

Petróleos de Venezuela, S.A.: Petróleos de Venezuela, SA.
tiếng Tây Ban Nha, "Công ty Dầu khí Venezuela".

Giải thích ý nghĩa của PDVSA

PDVSA có nghĩa “Petróleos de Venezuela, S.A.”, dịch sang tiếng Việt là “Petróleos de Venezuela, SA”.