PEBCAC là gì? Nghĩa của từ pebcac

PEBCAC là gì?

PEBCAC“Problem Exists Between Chair and Computer” trong tiếng Anh.

PEBCAC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PEBCAC“Problem Exists Between Chair and Computer”.

Problem Exists Between Chair and Computer: Vấn đề tồn tại giữa ghế và máy tính.

Giải thích ý nghĩa của PEBCAC

PEBCAC có nghĩa “Problem Exists Between Chair and Computer”, dịch sang tiếng Việt là “Vấn đề tồn tại giữa ghế và máy tính”.