PEBKAC là gì? Nghĩa của từ pebkac

PEBKAC là gì?

PEBKAC“Problem Exists Between Keyboard and Chair” trong tiếng Anh.

PEBKAC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PEBKAC“Problem Exists Between Keyboard and Chair”.

Problem Exists Between Keyboard and Chair: Vấn đề tồn tại giữa bàn phím và ghế.

Giải thích ý nghĩa của PEBKAC

PEBKAC có nghĩa “Problem Exists Between Keyboard and Chair”, dịch sang tiếng Việt là “Vấn đề tồn tại giữa bàn phím và ghế”.