PECL là gì? Nghĩa của từ pecl

PECL là gì?

PECL“PHP Extension Community Library” trong tiếng Anh.

PECL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PECL“PHP Extension Community Library”.

PHP Extension Community Library: Thư viện cộng đồng mở rộng PHP.

Một số kiểu PECL viết tắt khác:

Principles of European Contract Law: Các nguyên tắc của Luật Hợp đồng Châu Âu.

Positive Emitter-Coupled Logic: Logic ghép nối cực phát dương.

Giải thích ý nghĩa của PECL

PECL có nghĩa “PHP Extension Community Library”, dịch sang tiếng Việt là “Thư viện cộng đồng mở rộng PHP”.