PEEK là gì? Nghĩa của từ peek

PEEK là gì?

PEEK“PolyEtherEtherKetone” trong tiếng Anh.

PEEK là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PEEK“PolyEtherEtherKetone”.

PolyEtherEtherKetone: PolyEtherEtherKetone.

Giải thích ý nghĩa của PEEK

PEEK có nghĩa “PolyEtherEtherKetone”, dịch sang tiếng Việt là “PolyEtherEtherKetone”.