PEER là gì? Nghĩa của từ peer

PEER là gì?

PEER“Partnership for European Environmental Research” trong tiếng Anh.

PEER là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PEER“Partnership for European Environmental Research”.

Partnership for European Environmental Research: Đối tác Nghiên cứu Môi trường Châu Âu.

Một số kiểu PEER viết tắt khác:

Public Employees for Environmental Responsibility: Cán bộ công nhân viên có trách nhiệm với môi trường.

Pacific Earthquake Engineering Research: Nghiên cứu Kỹ thuật Động đất Thái Bình Dương.

Giải thích ý nghĩa của PEER

PEER có nghĩa “Partnership for European Environmental Research”, dịch sang tiếng Việt là “Đối tác Nghiên cứu Môi trường Châu Âu”.