PEI là gì? Nghĩa của từ pei

PEI là gì?

PEI“Prince Edward Island” trong tiếng Anh.

PEI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PEI“Prince Edward Island”.

Prince Edward Island: Đảo Hoàng tử Edward.

Một số kiểu PEI viết tắt khác:

PolyEtherImide: PolyEtherImide.

Giải thích ý nghĩa của PEI

PEI có nghĩa “Prince Edward Island”, dịch sang tiếng Việt là “Đảo Hoàng tử Edward”.