PEPFAR là gì? Nghĩa của từ pepfar

PEPFAR là gì?

PEPFAR“President's Emergency Plan For AIDS Relief” trong tiếng Anh.

PEPFAR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PEPFAR“President's Emergency Plan For AIDS Relief”.

President's Emergency Plan For AIDS Relief: Kế hoạch Khẩn cấp của Tổng thống về Cứu trợ AIDS.

Giải thích ý nghĩa của PEPFAR

PEPFAR có nghĩa “President's Emergency Plan For AIDS Relief”, dịch sang tiếng Việt là “Kế hoạch Khẩn cấp của Tổng thống về Cứu trợ AIDS”.