PER là gì? Nghĩa của từ per

PER là gì?

PER“Peru” trong tiếng Anh.

PER là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PER“Peru”.

Peru: Peru.
ISO 3166 trigram.

Giải thích ý nghĩa của PER

PER có nghĩa “Peru”, dịch sang tiếng Việt là “Peru”.