PERL là gì? Nghĩa của từ perl

PERL là gì?

PERL“Practical Extraction and Report Language” trong tiếng Anh.

PERL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PERL“Practical Extraction and Report Language”.

Practical Extraction and Report Language: Ngôn ngữ báo cáo và trích xuất thực tế.

Giải thích ý nghĩa của PERL

PERL có nghĩa “Practical Extraction and Report Language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ báo cáo và trích xuất thực tế”.