PETP là gì? Nghĩa của từ petp

PETP là gì?

PETP“PolyEthyleneTerePhthalate” trong tiếng Anh.

PETP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PETP“PolyEthyleneTerePhthalate”.

PolyEthyleneTerePhthalate: PolyEthyleneTerePhthalate.

Giải thích ý nghĩa của PETP

PETP có nghĩa “PolyEthyleneTerePhthalate”, dịch sang tiếng Việt là “PolyEthyleneTerePhthalate”.