PF là gì? Nghĩa của từ pf

PF là gì?

PF“French Polynesia” trong tiếng Anh.

PF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PF“French Polynesia”.

French Polynesia: Polynesia thuộc Pháp.
mã ISO 3166.

Một số kiểu PF viết tắt khác:

Picofarad: Picofarad.
pF.

Petafarad: Petafarad.

Phenol Formaldehyde: Phenol Formaldehyde.
nhựa.

Power Forward: Chuyển tiếp quyền lực.

Giải thích ý nghĩa của PF

PF có nghĩa “French Polynesia”, dịch sang tiếng Việt là “Polynesia thuộc Pháp”.