PFA là gì? Nghĩa của từ pfa

PFA là gì?

PFA“Please Find Attached” trong tiếng Anh.

PFA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PFA“Please Find Attached”.

Please Find Attached: Xin tìm phần đính kèm.

Một số kiểu PFA viết tắt khác:

Perfluoroalkoxy alkanes.

Psychological First Aid: Sơ cứu tâm lý.

Giải thích ý nghĩa của PFA

PFA có nghĩa “Please Find Attached”, dịch sang tiếng Việt là “Xin tìm phần đính kèm”.