PFE là gì? Nghĩa của từ pfe

PFE là gì?

PFE“Permanent Forest Estate” trong tiếng Anh.

PFE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PFE“Permanent Forest Estate”.

Permanent Forest Estate: Bất động sản rừng vĩnh viễn.

Giải thích ý nghĩa của PFE

PFE có nghĩa “Permanent Forest Estate”, dịch sang tiếng Việt là “Bất động sản rừng vĩnh viễn”.