PFG là gì? Nghĩa của từ pfg

PFG là gì?

PFG“Partners For Growth” trong tiếng Anh.

PFG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PFG“Partners For Growth”.

Partners For Growth: Đối tác để phát triển.

Một số kiểu PFG viết tắt khác:

Peterson Field Guides: Hướng dẫn thực địa Peterson.

Pulsed Field Gradient: Gradient trường xung.

Programme for Government: Chương trình cho Chính phủ.
PfG.

Peregrine Financial Group: Tập đoàn tài chính Peregrine.

Politische Frauengruppe: Nhóm phụ nữ chính trị.

Petroleum Facilities Guard: Bảo vệ cơ sở dầu khí.

Performance Food Group: Nhóm thực phẩm biểu diễn.

Giải thích ý nghĩa của PFG

PFG có nghĩa “Partners For Growth”, dịch sang tiếng Việt là “Đối tác để phát triển”.